Modificacions en la llei d’arrendaments urbans

  • Ampliació de les pròrrogues:

Pròrroga obligatòria dels contractes:

La duració del contracte segueix podent ser pactada lliurement per les parts, si bé s’amplia el plaç de pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatge de 3 a 5 anys, o 7 si l’arrendador és persona jurídica. És a dir, encara que les parts en el contracte acordin una duració inferior a 5 anys (7 si és persona jurídica), l’arrendatari tindrà dret a estar en l’habitatge per aquest període (5 -7 anys) si aquesta é la seva voluntat.

Pròrroga tàcita dels contractes:

Una vegada finalitzada la durada del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues (transcorregut com a mínim 5 o 7 anys segons sigui el cas), el contracte es prorrogarà automàticament durant tres anys més, sempre que l’arrendador o l’arrendatari no manifestin la seva voluntat de no renovar-lo, de la forma establerta legalment.

  • Límit en les Garanties Addicionals:

Si el contracte NO és de llarga durada, es limita l’import de la Garantia Addicional (una garantia complementària a la fiança) a un equivalent màxim de dues mensualitats de la renda, i es permet que sigui a través de dipòsit o d’aval bancari.

  • Despeses de gestió i formalització del contracte:

Les despeses de gestió i formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador NOMÉS quan aquest sigui persona jurídica, EXCEPTE aquelles despeses en els quals s’incorri per iniciativa directa de l’arrendatari.

  • Exempció de l’Impost de transmissions patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Si es tracta de contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent s’exonera del pagament d’impost, reduint-se així les despeses per a l’arrendatari en el moment de la formalització del contracte.

  • Modificacions en el procediment de desnonament.

S’estableixen nous mecanismes per a dotar de major protecció a les llars vulnerables, a través de la necessària intervenció dels serveis socials.

  • Aplicació del Reial decret llei 21/2018 en els contractes signats amb anterioritat al 19/12/2018.

Els contractes d’arrendament sotmesos a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, celebrats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, continuaran regint-se per el que s’estableix en el règim jurídic que els era aplicable.

Sense perjudici d’això, quan les parts ho acordin i no resulti contrari a les previsions legals, els contractes preexistents podran adaptar-se al règim jurídic establert en el Reial decret llei 21/2008 de 14 de desembre.

REIAL DECRET LLEI 21/2018 de 14 de Desembre de mesures urgents en materia d’habitatge i lloguer.

 

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

Formulari de contacte

Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
* Camps obligatoris

Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

DSV Informa

Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

* Camps obligatoris

Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat